ดอยตุงลอดจ์

เดิมเป็นที่พักสำหรับข้าราชบริพารที่ตามเสด็จฯ สมเด็จย่าเมื่อครั้งยังทรงพระชนม์ชีพและเสด็จมาทรงงานที่ดอยตุง ปัจจุบัน โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้ปรับเปลี่ยนการใช้งานของอาคารให้เป็นที่พักทั้งหมด 45 ห้องสำหรับนักท่องเที่ยวท่ามกลางบรรยากาศ สงบ ร่มรื่น และใกล้ชิดกับธรรมชาติ

ดอยตุงลอดจ์

นโยบายการจัดงานอย่างยั่งยืน

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ให้บริการสถานที่สำหรับจัดงาน รวมถึงเป็นผู้จัดงานต่าง ๆ อาทิ การรับรองคณะศึกษาดูงาน คณะผู้มาเยี่ยมชม คณะท่องเที่ยว กิจกรรมเยาวชน เป็นต้น ทั้งนี้มูลนิธิฯ มีเป้าหมายที่จะดำเนินการการจัดงานอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งให้ชุมชนและธรรมชาติอยู่รอด และเติบโตไปด้วยกัน และเกิดความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดรับกับแนวทางการพัฒนาที่ยังยืนของโลก มูลนิธิฯ จึงกำหนดนโยบายสำหรับการจัดงานอย่างยั่งยืน

Back to top