Thumbnail 1
-1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
-3
Thumbnail 5
-2
Thumbnail 6
Thumbnail 7
Thumbnail 7 – copy
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
-1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
-3
Thumbnail 5
-2
Thumbnail 6
Thumbnail 7
Thumbnail 7 - copy
previous arrow
next arrow

รองเท้านารีดอยตุง

ดอยตุงเป็นถิ่นกำเนิดของกล้วยไม้รองเท้านารีพื้นเมือง แต่ด้วยการตัดไม้ทำลายป่า ลักลอบเก็บของป่าในอดีต ทำให้จำนวนรองเท้านารีลดลงอย่างมาก จนเกือบสูญพันธุ์ สมเด็จย่าจึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงรองเท้านารีขึ้นเพื่อปลูกคืนสู่ป่าเดิมในพื้นที่

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงได้ศึกษาและรวบรวมพันธุ์รองเท้านารี ตั้งแต่ปี 2537 เพื่ออนุรักษ์รองเท้านารีพันธุ์แท้ให้คงอยู่และไม่สูญพันธุ์จากป่าของไทย ตลอดจนเผยแพร่รองเท้านารีให้เป็นที่รู้จัก สนใจ นำไปสู่การปรับปรุง พัฒนา และขยายพันธุ์เพื่อการปลูกเลี้ยงและการค้าอย่างยั่งยืน โดยไม่สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศของพื้นที่ป่าเดิม

สถานที่ตั้งร้านค้า

Back to top