นโยบายและเงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก

 1. ในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันที่สุด และผู้ใช้บริการตกลงที่จะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 2. ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษาชื่อสมาชิก รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ
 3. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้สิทธิ์ไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นหรือดอยตุง
 4. ดอยตุงสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสมาชิกภาพของผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่าผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเท็จ งดเว้นการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ไม่รักษาชื่อสมาชิก และรหัสผ่านเป็นความลับ กระทำการอันขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของดอยตุง ผู้ใช้บริการยอมรับว่าดอยตุงไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้า และบริการบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว

ข้อสงวนสิทธิ

ดอยตุง เครื่องหมาย และชื่อทางการค้าอื่นๆ ของดอยตุงถือเป็นทรัพย์สินหรือเครื่องหมายการค้าภายใต้โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ซึ่งดำเนินงานโดย มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ”) ไม่สามารถนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

สื่อต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่นๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ (แยกกันและรวมกันเรียกว่า “เว็บไซต์”) ถือเป็นทรัพย์สินของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และ/หรือโครงการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับการปกป้องภายใต้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ท่านสามารถอ่าน สำเนา หรือพิมพ์ เว็บไซต์นี้ได้เฉพาะ (1) เพื่อการใช้ส่วนบุคคล โดยท่านจะต้องรักษาลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิอื่นๆ ไว้ (2) เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการซื้อสินค้า (3) เพื่อใช้ในการสื่อสารกับดอยตุงเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือ (4) ใช้ในการสั่งสินค้ากับดอยตุง ท่านไม่สามารถใช้ ทำซ้ำ ดาวน์โหลด เก็บ ส่งต่อ แก้ไข ขาย หรือเผยแพร่สู่สาธารณะซึ่งรายละเอียดของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และโครงการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

คำบรรยายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ   

ดอยตุงมีความตั้งใจที่อธิบายผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง และแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงที่สุด อย่างไรก็ตาม ดอยตุงไม่สามารถยืนยันได้ว่าคำบรรยายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาด และสีที่แสดงบนหน้าจออุปกรณ์ของท่านอาจแตกต่างจากความเป็นจริงได้ตามการตั้งค่าที่แตกต่างกันไป

การป้องกันการฉ้อโกง

ดอยตุงมีกระบวนการตรวจสอบการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย หากตรวจพบบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกง ดอยตุงมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับคำสั่งซื้อ และอาจติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์เพื่อให้ท่านยืนยันคำสั่งซื้อได้ หากตรวจพบการฉ้อโกงหรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย ดอยตุงอาจยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการ ดอยตุงบังคับใช้นโยบายดังกล่าวเพื่อปกป้องผู้ใช้บริการของดอยตุง รวมทั้งองค์กรของดอยตุงเองจากการถูกต้มตุ๋น หลอกลวง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ดอยตุงยินดีรับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่านเกี่ยวกับเว็บไซต์ สินค้าและบริการของดอยตุง โดยความคิดเห็น และข้อเสนอแนะดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้ ดัดแปลง ทำซ้ำ และเผยแพร่ได้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ อย่างไรก็ตาม ดอยตุงจะไม่เชื่อมโยงชื่อ-นามสกุลของท่านกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการขัดต่อข้อกฎหมายเท่านั้น

เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า

 1. สินค้าทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ภายในเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของดอยตุง (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
 2. ราคา หมายถึง ราคาของสินค้าที่ระบุบนเว็บไซต์พร้อมส่วนลด (ถ้ามี) เป็นหน่วยเงินของประเทศไทย (บาท) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดอยตุงจะแจ้งราคาสุทธิ (รวมค่าขนส่ง) เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้า
 3. การชำระเงิน ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ www.doitung.com ได้ 2 วิธีคือ
  1. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต Visa/ MasterCard/ JCB/ UnionPay/ AMEX/ Diners/ Line Pay ผ่าน 2C2P เมื่อบัตรของท่านได้รับการอนุมัติ วงเงินบัตรเครดิตของท่านจะถูกสำรองเท่ากับค่าสินค้ารวมที่ท่านสั่งซื้อ แต่เงินจำนวนนี้จะยังไม่ถูกเรียกเก็บจนกว่าดอยตุงจะพร้อมส่งสินค้าให้กับท่าน หากไม่มีการอนุมัติรายการจากธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตของท่าน ดอยตุงขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้า และขออนุญาตตรวจสอบข้อมูลกลับไปยังท่านเพื่อความปลอดภัยของท่านเอง
  2. ชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีที่ดอยตุงระบุไว้ โดยผู้โอนเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถแนบหลักฐานการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ หรือส่งมาทางอีเมล adminonline@doitung.org
 4. ความเป็นเจ้าของ สินค้าที่ส่งมอบจะยังเป็นกรรมสิทธิ์ของดอยตุงจนกว่าจะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน

Back to top