นโยบายการจัดงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Event)

Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
previous arrow
next arrow

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ให้บริการสถานที่สำหรับจัดงาน รวมถึงเป็นผู้จัดงานต่าง ๆ อาทิ การรับรองคณะศึกษาดูงาน คณะผู้มาเยี่ยมชม คณะท่องเที่ยว กิจกรรมเยาวชน เป็นต้น ทั้งนี้มูลนิธิฯ มีเป้าหมายที่จะดำเนินการการจัดงานอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งให้ชุมชนและธรรมชาติอยู่รอด และเติบโตไปด้วยกัน และเกิดความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดรับกับแนวทางการพัฒนาที่ยังยืนของโลก มูลนิธิฯ จึงกำหนดนโยบายสำหรับการจัดงานอย่างยั่งยืน

Back to top