doitung
Basket

ตรวจสอบการสั่งสินค้า

รวมสินค้า
รวมเงิน


secure website

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (“ดอยตุง”) มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการซื้อสินค้าของดอยตุง ในกรณีที่สินค้าที่ลูกค้าซื้อไปชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของกระบวนการผลิต ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อขอเปลี่ยนเป็นสินค้าประเภทเดียวกันหรือสินค้าที่มีราคาเทียบเท่าได้ภายในสาม (3) วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า

ดอยตุงสงวนสิทธิในการปฏิเสธการไม่รับเปลี่ยนสินค้าหากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • สภาพบรรจุภัณฑ์ต้องสมบูรณ์ และสินค้า ต้องอยู่ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ดอยตุงนำส่งลูกค้า
  • สินค้าที่จะสามารถเปลี่ยนได้จะต้องถูกสั่งซื้อทาง On-line ผ่าน www.doitung.com เท่านั้น
  • ในการเปรียบเทียบสินค้าเพื่อเปลี่ยนคืนให้แก่ลูกค้า ดอยตุงจะใช้ราคาอ้างอิง ณ วันที่ลูกค้าทำรายการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าผ่าน www.doitung.com
  • ดอยตุงขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการเปลี่ยนสินค้าตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
  • ดอยตุงสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ลูกค้านำสินค้าที่ชำรุดเสียหายไปใช้

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้า ได้ดังนี้

เปลี่ยนสินค้าด้วยตนเอง
นำหลักฐานการสั่งซื้อพร้อมกับสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ติดต่อ: ส่วนงานขายส่ง โทร (+66) 02252 7114 ต่อ 221 E-mail: websales@doitung.org โครงการพัฒนาดอยตุงฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 1875/1 ถ.พระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพฯ 10330 ในเวลาทำการปกติ 9.30-17.00 น.

เปลี่ยนสินค้าทางไปรษณีย์
แนบหลักฐานการสั่งซื้อพร้อมกับสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ (ลูกค้าจะต้องส่งโดยพัสดุลงทะเบียนที่สามารถติดตามสินค้าได้ โดยลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่งในการส่งคืน) ส่งไปยัง ส่วนงานขายส่ง โครงการพัฒนาดอยตุงฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 1875/1 ถ.พระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพฯ 10330 เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ จะติดต่อกลับไปยังลูกค้า ภายใน 5 วันทำการ หลังจากตรวจสอบสภาพสินค้า เพื่อยืนยันรายละเอียดและสถานภาพการเปลี่ยนสินค้า โดยการเปลี่ยนสินค้าจะแล้วเสร็จภายใน 7-10 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ลูกค้าทราบไม่นับรวมระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ (สินค้าหัตถกรรมระยะเวลาการเปลี่ยนคืนสินค้าขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้า)

ดอยตุงขอแนะนำให้ลูกค้าแจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่ ตามที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ E-mail address ตามที่ได้ระบุข้างต้น ก่อนทำการเปลี่ยนสินค้าใดๆ และ กรุณานำหลักฐานต่อไปนี้มายื่น เพื่อใช้เป็นหลักฐานการเปลี่ยนสินค้า

  • กล่องพัสดุไปรษณีย์ที่มีตราประทับและบาร์โค๊ดโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
  • ใบเสร็จรับเงินตัวจริง
  • Pay in/Bank slip การโอนเงินจากธนาคาร หรือเอกสารอีเมล์ยืนยันการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

Supported By

About DoiTungDoiTung ProductCafe' DoiTungDoiTung LifestyleDoiTung TourismContact UsCheck Your Shopping Basket
Terms and ConditionsShipping & Delivery PolicyProducts Replacement PolicyFAQ
Copyright 2010 DoiTung Project. Mae Fah Luang Foundation. All rights reserved.