doitung
Basket

ตรวจสอบการสั่งสินค้า

รวมสินค้า
รวมเงิน


secure website

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (“ดอยตุง”) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำเว็บไซต์ www.doitung.com ขึ้นเพื่อขายและส่งเสริมการขายสินค้าซึ่งเกิดขึ้นจากการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนของโครงการฯ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างดอยตุงกับลูกค้าและผู้ใช้บริการ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ของท่านต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังนั้นกรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้โดยละเอียด ในการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ของท่านให้ถือว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ กรุณายุติการเข้าชมและการใช้เว็บไซต์นี้ ดอยตุงมีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และ/หรือข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก

 1. ดอยตุงขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ที่สามารถสั่งซื้อสินค้า หรือร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ได้
 2. ในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันที่สุด และ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 3. ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ
 4. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นหรือดอยตุง ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน
 5. ดอยตุงสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนสมาชิกภาพของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากพบว่าผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเท็จ ไม่ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ผู้ใช้บริการไม่รักษา ชื่อสมาชิก และรหัสผ่านเป็นความลับ หรือผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของดอยตุง ผู้ใช้บริการยอมรับว่าดอยตุงไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้าและบริการบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว

ข้อสงวนสิทธิ

ดอยตุง เครื่องหมาย และชื่อทางการค้าอื่นๆ ของดอยตุงถือเป็นทรัพย์สินหรือเครื่องหมายการค้าภายใต้โครงการพัฒนาดอยตุงฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ”) ไม่สามารถนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

สื่อต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่นๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ (แยกกันและรวมกันเรียกว่า “เว็บไซต์”) ถือเป็นทรัพย์สินของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และ/หรือโครงการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับการปกป้องภายใต้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ท่านสามารถอ่าน สำเนา หรือพิมพ์ เว็บไซต์นี้ได้เฉพาะ (1) เพื่อการใช้ส่วนบุคคล โดยท่านจะต้องรักษาลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิอื่นๆ ไว้ (2) เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการซื้อสินค้า (3) เพื่อใช้ในการสื่อสารกับดอยตุงเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือ (4) ใช้ในการสั่งสินค้ากับดอยตุง ท่านไม่สามารถใช้ ทำซ้ำ ดาว์นโหลด เก็บ เผยแพร่ ส่งต่อ แก้ไข ขาย หรือนำไปสู่สาธารณะซึ่งรายละเอียดของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และโครงการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

คำบรรยายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ

ดอยตุง มีความตั้งใจที่อธิบายผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงที่สุด และแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง อย่างไรก็ตามดอยตุง ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคำบรรยายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล และสีที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

การป้องกันการฉ้อโกง

ดอยตุง มีกระบวนการตรวจสอบการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ดอยตุง มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับคำสั่งซื้อ หากตรวจพบบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกง และดอยตุง อาจติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์เพื่อให้ท่านยืนยันคำสั่งซื้อได้ ดอยตุง อาจยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการ หากตรวจพบการฉ้อโกงหรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย ดอยตุง บังคับใช้นโยบายดังกล่าวเพื่อปกป้องผู้ใช้บริการของเรา รวมทั้งองค์กรของดอยตุงเองจากการถูกต้มตุ๋น หลอกลวง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ดอยตุง ยินดีรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเกี่ยวกับเว็บไซต์ สินค้าและบริการของดอยตุง โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้ ดัดแปลง ทำซ้ำ และเผยแพร่ได้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ อย่างไรก็ตาม ดอยตุง จะไม่เชื่อมโยงชื่อ นามสกุลของท่านกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการขัดต่อข้อกฎหมายเท่านั้น

เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า

 1. สินค้าต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ภายในเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของดอยตุง (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
 2. ราคา หมายถึง ราคาของสินค้าที่ระบุบนเว็บไซต์พร้อมส่วนลด (ถ้ามี) เป็นหน่วยเงินของประเทศไทย (บาท) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดอยตุง จะแจ้งราคาสุทธิ (รวมค่าขนส่ง) เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้า
 3. การชำระเงิน ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ www.doitung.com ได้ 2 วิธีคือ
  • 3.1 ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต Visa MasterCard และJCB เมื่อบัตรของท่านได้รับการอนุมัติ วงเงินบัตรเครดิตของท่านจะถูกสำรองเท่ากับค่าสินค้ารวมที่ท่านสั่งซื้อ แต่เงินจำนวนนี้จะยังไม่ถูกเรียกเก็บจนกว่าดอยตุงจะ พร้อมส่งสินค้าให้กับท่าน หากไม่มีการอนุมัติรายการจากธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตของท่าน ดอยตุงขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้า และขออนุญาตทำการตรวจสอบข้อมูลกลับไปยังท่านเพื่อความปลอดภัยของท่านเอง
  • 3.2 ชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินทางบัญชีที่ทางดอยตุงได้ระบุไว้ โดยผู้โอนเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงินมายังดอยตุง พร้อมเลขที่ใบสั่งซื้อ มาที่ ฝ่ายการเงิน โครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยทางโทรสาร หมายเลข 02 254 1665 หรือ ทางอีเมล์มายัง websales@doitung.org
 4. ความเป็นเจ้าของ สินค้าที่ส่งมอบนั้นยังเป็นของดอยตุง ต่อเมื่อยังไม่ได้รับการชำระเงินจากท่านจนครบจำนวน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก
  ดอยตุง จะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพศ อายุ อาชีพ และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียน ทั้งหมดแล้ว ท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของเว็บไซต์
 2. คุกกี้
  คุกกี้ คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปยังบราวเซอร์ของท่าน ซึ่งจะทำให้ดอยตุงทราบได้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในครั้งต่อไป คุกกี้จะทำให้ดอยตุงสามารถจัดการเกี่ยวกับความสนใจของท่านได้อย่างเหมาะสม หากท่านไม่ประสงค์ให้ คุกกี้ เข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ของท่าน ท่านสามารถเลือกปฏิเสธไฟล์คุกกี้ได้
 3. การใช้ข้อมูลของสมาชิก
  ดอยตุง จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสมาชิก ซึ่งดอยตุง อาจส่งอีเมลถึงท่านเพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร สิทธิพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 4. การใช้ข้อมูลของสมาชิก
  ดอยตุง จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ดอยตุง จะขออนุญาตจากท่านก่อน

ข้อควรระวัง
ดอยตุง ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูล ชื่อสมาชิก และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และทำการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์ เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ ดอยตุง จึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้ แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น

Supported By

About DoiTungDoiTung ProductCafe' DoiTungDoiTung LifestyleDoiTung TourismContact UsCheck Your Shopping Basket
Terms and ConditionsShipping & Delivery PolicyProducts Replacement PolicyFAQ
Copyright 2010 DoiTung Project. Mae Fah Luang Foundation. All rights reserved.